List of kata

Sai jutsuNunchaku jutsuTonfa jutsuTekko jutsuKama jutsuOther weapons

1. Bo jutsu

 • Tukunmi nu kun
 • Sakuga nu kun dai
 • Sakuga nu kun sho
 • Shushi nu kun dai
 • Shushi nu kun sho
 • Choun nu kun
 • Urasi nu kun
 • Yuniga nu kun
 • Chatanyara nu kun
 • Chinin shichanaka nu kun
 • Shisuku nu kun
 • Shiishi nu kun
 • Shishi nu kun
 • Shirataru nu kun
 • Shirataro nu kun
 • Gyosho nu kun
 • Chikin shinakachi nu kun
 • Ufugusuku nu kun
 • Chikin nu kun
 • Chikin nu ufukun
 • Chikin bo
 • Shiramachi nu kun
 • Choun nu kun
 • Kubo nu kun
 • Kashin bo

2. Sai jutsu

 • Chatanyara nu sai
 • Hamahija nu sai
 • Chikin shitahaku nu sai
 • Tawada nu sai
 • Kugusuku nu sai
 • Nuka nu sai
 • Sai ichi no kata
 • Sai ni no kata
 • Ufutiku nu sai
 • Jigen nu sai
 • Ishicha gwa nu sai
 • Shinbaru nu sai
 • Nicho sai
 • Sancho sai

3. Nunchaku jutsu

 • Mezatu nu nunchaku
 • Sanshikikun

4. Tonfa jutsu

 • Hamahija nu tonfa
 • Yaragwa nu tonfa

5. Tekko jutsu

 • Mezatu nu teko

6. Kama jutsu

 • Kaniga nu nicho gama

7.Other weapons

 • Kaniga nu tinpe
 • Nunti

Source: Okinawa karate kobudo Encyclopedia