Types of kata

Kata of Uechi-ryu

 1. Sanchin
 2. Kanshiwa
 3. Kanshu
 4. Sechin
 5. Sesan
 6. Seryu
 7. Kanchin
 8. Sanseryu
 9. Ryuko (Okikukai)
 10. Shohei (Okikukai)
 11. Kobuken (Kobu-ryu)
 12. Taikyoku shodan (Uechi-ryu Karatedo Shinkokai)
 13. Rokukenku (Uechi-ryu Karatedo Shinkokai)
 14. Kokakuken (Konan-ryu)
 15. Hayofu (Konan-ryu)
 16. Odo (Konan-ryu)
 17. Paiken (Konan-ryu)

Kata of Goju-ryu

 1. Sanchin
 2. Tensho
 3. Gekisai daiichi
 4. Gekisai daini
 5. Saifa
 6. Seiyunchin
 7. Sisochin
 8. Sanseru
 9. Sepai
 10. Kuruunfa
 11. Sesan
 12. Suparinpe / Pechurin
 13. Tenchi (Goju-ryu Meibukan)
 14. Seiryu (Goju-ryu Meibukan)
 15. Hyakko (Goju-ryu Meibukan)
 16. Shuzaku (Goju-ryu Meibukan)
 17. Genbu (Goju-ryu Meibukan)
 18. Gekisai daiichi (Goju-ryu Shoreikai)
 19. Gekisai daini (Goju-ryu Shoreikai)
 20. Kakuha daiichi (Goju-ryu Shoreikai)
 21. Kakuha daini (Goju-ryu Shoreikai)

Kata of Matsubayashi-ryu

 1. Fukyukata ichi
 2. Fukyukata ni
 3. Pinan shodan
 4. Pinan nidan
 5. Pinan sandan
 6. Pinan yondan
 7. Pinan godan
 8. Naihanchi shodan
 9. Naihanchi nidan
 10. Naihanchi sandan
 11. Ananku
 12. Wankan
 13. Rohai
 14. Wansu
 15. Useshi
 16. Tomari passai
 17. Chinto
 18. Chatan yara no kusanku

Kata of Shorin-ryu

 1. Itosu passai
 2. Matumura passai
 3. Useshi
 4. Sesan
 5. Kusanku dai
 6. Kusanku sho
 7. Chibana kusanku
 8. Pinan shodan
 9. Pinan nidan
 10. Pinan sandan
 11. Pinan yondan
 12. Pinan godan
 13. Naihanchi shodan
 14. Naihanchi nidan
 15. Naihanchi sandan
 16. Unshu
 17. Koryu passai
 18. Kihonkata shodan
 19. Kihonkata nidan
 20. Kihonkata sandan
 21. Kihonkata yondan
 22. Jitte
 23. Chinti
 24. Jion
 25. Sochin

Source: Okinawa Karate Kobudo Encyclopedia