List of kata

 1. Bo jutsu

  • Tukunmi nu kun
  • Sakuga nu kun dai
  • Sakuga nu kun sho
  • Shushi nu kun dai
  • Shushi nu kun sho
  • Choun nu kun
  • Urasi nu kun
  • Yuniga nu kun
  • Chatanyara nu kun
  • Chinin shichanaka nu kun
  • Shisuku nu kun
  • Shiishi nu kun
  • Shishi nu kun
  • Shirataru nu kun
  • Shirataro nu kun
  • Gyosho nu kun
  • Chikin shinakachi nu kun
  • Ufugusuku nu kun
  • Chikin nu kun
  • Chikin nu ufukun
  • Chikin bo
  • Shiramachi nu kun
  • Choun nu kun
  • Kubo nu kun
  • Kashin bo
 2. Sai jutsu

  • Chatanyara nu sai
  • Hamahija nu sai
  • Chikin shitahaku nu sai
  • Tawada nu sai
  • Kugusuku nu sai
  • Nuka nu sai
  • Sai ichi no kata
  • Sai ni no kata
  • Ufutiku nu sai
  • Jigen nu sai
  • Ishicha gwa nu sai
  • Shinbaru nu sai
  • Nicho sai
  • Sancho sai
 3. Nunchaku jutsu

  • Mezatu nu nunchaku
  • Sanshikikun
 4. Tonfa jutsu

  • Hamahija nu tonfa
  • Yaragwa nu tonfa
 5. Tekko jutsu

  • Mezatu nu teko
 6. Kama jutsu

  • Kaniga nu nicho gama
 7. Other weapons

  • Kaniga nu tinpe
  • Nunti

Source: Okinawa karate kobudo Encyclopedia